• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
 • Nepřetržitý provoz

Epidemiologická sestra

Mgr. Lenka Jeřábková

Epidemiologická sestra

Kontakt:

Mgr. Lenka Jeřábková

tel.: 545 538 420
E-mail: l.jerabkova@unbr.cz

Epidemiologická sestra se věnuje hygienické a epidemiologické problematice, kterou řeší a zpracovává ve specifických podmínkách zdravotnického zařízení na úrovni prevence, hygienického dozoru, epidemiologických šetření a konzultační činnosti.

Odpovídá za plnění úkolů v oblasti hygienické a protiepidemické péče zdravotnického zařízení, za dodržování preventivních a hygienicko – epidemiologických opatření ve zdravotnického zařízení.

Preventivní hygienicko – epidemiologická činnost:

 • součinnost při zajištění hygienicko – protiepidemických opatření na jednotlivých pracovištích
 • vypracování vnitřních předpisů a standardů k zajištění hygienicko – protiepidemických zásad v provozu zdravotnického zařízení
 • koordinace programu nemocnice ke snížení rizika nemocničních infekcí, jejich průběžné hodnocení jako indikátoru kvality
 • uplatňování dekontaminačních, dezinfekčních a sterilizačních postupů v souladu s platnou legislativou
 • kontrola dodavatelských služeb v oblasti úklidu, praní prádla, dezinsekce, deratizace

Kontrolní činnost: hygienicko – epidemiologický dozor:

 • periodické kontroly dodržování hygienicko – epidemických zásad provozních řádů
 • kontrola a dodržování požadavků platné legislativy, požadavků interních předpisů a akreditačních standardů
 • doporučení protiepidemických opatření při výskytu nemocničních, komunitních nebo profesionálních infekcí
 • průběžné kontroly prováděných dekontaminačních a dezinfekčních postupů
 • monitoring – nakládání s odpady, vodní hospodářství, kvalita pracovního prostředí pro zaměstnance, prádlo, strava.
  Epidemiologická sestra spolupracuje s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců, předává informace k aktuální epidemiologické a hygienické problematice.
Edukace personálu i veřejnosti v oblasti hygieny rukou a jiných protiepidemických zásad.

Vyhledávání...