• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
 • Nepřetržitý provoz

Vnitřní oznamovací systém

OCHRANA OZNAMOVATELŮ V RÁMCI Úrazové nemocnice v Brně (whistleblowing)

Vnitřní oznamovací systém

OCHRANA OZNAMOVATELŮ V RÁMCI Úrazové nemocnice v Brně (whistleblowing)

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání zjištěného v pracovním kontextu byla do 31. 7. 2023 upravena směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne  23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Od 1. 8. 2023 je účinný zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (Zákon), kterým je zapracována výše uvedená Směrnice do právního řádu našeho státu. Účelem této právní úpravy je sjednotit pravidla ochrany osob oznamujících porušení právních předpisů napříč EU. Zákon upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany oznamovatelům, definici a povinnosti povinných subjektů a působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů.

Nejdůležitější pojmy

Povinný subjekt – organizace podléhající povinnostem podle Zákona 

Oznamovatel – osoba, která má nárok na ochranu před odvetnými opatřeními dle Zákona. 

Příslušná osoba – osoba splňující podmínky zákona, která přijímá, eviduje oznámení, komunikuje s oznamovatelem, doporučuje povinnému subjektu následná opatření a poskytuje zpětnou vazbu oznamovateli 

Dotčená osoba – osoba, která se měla dopustit protiprávního jednání

Vnitřní oznamovací systém (VOS) – soubor postupů, dokumentace, technických a lidských zdrojů podílejících se na procesu ochrany oznamovatelů, evidenci a řešení oznámení.  Tyto postupy zajišťují, aby ve všech fázích postupu byla chráněna totožnost každé oznamující osoby, dotčené osoby a třetích osob uvedených v oznámení (např: svědků nebo jejich kolegů). 

Externí oznamovací systém – správcem tohoto systému je Ministerstvo spravedlnosti. Je určen pro oznamovatele, který nechce nebo nemůže využít vnitřní oznamovací systém povinného subjektu. 

Prostřednictvím vnitřního oznamovací systému („dále jen „VOS“) nastaveného v rámci Úrazové nemocnice v Brně mají oznamovatelé možnost upozornit na případné protiprávní jednání, jež má znaky trestného činu, přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč či jinak porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie v oblastech  specifikovaných v § 2 odst. 1 písm. d) Zákona, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:

  • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
  • služba,
  • samostatná výdělečná činnost,
  • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
  • výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
  • plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
  • správa svěřenského fondu,
  • dobrovolnická činnost,
  • odborná praxe, stáž, nebo
  • výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel má právo na ochranu, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé), že tyto informace spadaly do oblasti Zákona a současně podal-li oznamovatel oznámení prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému, orgánu veřejné moci nebo uveřejněním v souladu se zněním § 7 odst. 1 písm. c. Zákona.  Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Příslušná osoba

Bc. Martina Oháňková, e-mail: m.ohankova@unbr.cz, tel: 771 296 851

Možnosti podání oznámení prostřednictví VOS:

  • webová aplikace pro oznámení
  • písemně na adresu Úrazové nemocnice v Brně – Bc. Martina Oháňková, Ponávka 6, 602 00 Brno, na obálku prosím uveďte „Neotvírat
  • telefonicky: 545538645 (o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam)
  • osobně: po předchozí domluvě, telefonicky nebo e-mailem, je možné sjednat termín osobní schůzky

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

 

Vyhledávání...