• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
 • Nepřetržitý provoz

O nás

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚN V BRNĚ

O nás

Vítejte na stránkách ÚN v Brně

Úrazová nemocnice v Brně

Úrazová nemocnice v Brně je příspěvková organizace statutárního města Brna. Základním úkolem nemocnice je specializovaná léčebně preventivní péče a vědecko-výzkumná činnost v oboru celé traumatologie a speciální chirurgie.

Nosným programem Úrazové nemocnice je plnit úkoly úrazového centra s nadregionální působností. Úrazové centrum je koncipováno jako multidisciplinární chirurgické pracoviště, řešící problematiku úrazů a urgentní chirurgie. Idea je postavena na týmu vysoce specializovaných odborníků v jednotlivých chirurgických oblastech.

I po zásahu MZ v roce 2008 je prioritou nemocnice péče o pacienty postižené komplikovanými úrazy včetně poranění páteře, pánve a polytraumat. Tomu odpovídá jak personální tak materiální vybavení a je zastřešeno klinikou traumatologie Masarykovy univerzity v Úrazové nemocnici. Spektrum poskytované péče je však daleko širší především v dalších chirurgických oborech.

Charakteristika Úrazové nemocnice

Úrazová nemocnice v Brně je zdravotnické zařízení s nadregionální působností. Základním úkolem ústavu je specializovaná léčebně preventivní péče a vědeckovýzkumná činnost v oboru celé traumatologie a chirurgie. Nedílnou součástí komplexní péče v Úrazové nemocnici jsou obory urologie, ortopedie a rehabilitace a anesteziologie a resuscitace. Ambulantní konziliární služby jsou poskytovány v oborech neurologie, interna, gynekologie, ORL, psychologie, psychiatrie a zubního lékařství.

Nosným programem Úrazové nemocnice je plnit úkoly úrazového centra s nadregionální působností. Úrazové centrum je koncipováno jako multidisciplinární chirurgické pracoviště, řešící problematiku úrazů a urgentní chirurgie. Idea je postavena na týmu vysoce specializovaných odborníků v jednotlivých chirurgických oblastech. Vše je podpořeno nově vybudovaným urgentním příjmem.

Více než polovina pacientů hospitalizovaných v Úrazové nemocnici jsou pacienti s akutním úrazem nebo akutním chirurgickým onemocněním.

Od 1. 6. 2012 na základě Koncepce brněnských zdravotnických zařízení převzala Úrazová nemocnice v Brně péči o akutní chirurgické a  úrazové pacienty ze spádové oblasti Nemocnice Milosrdných bratří, kde byla chirurgická ústavní pohotovostní služba zrušena.

Spolu s vlastní spádovou oblastí ÚN  poskytuje tedy ve všední den od 15. hodiny do 7. hodiny ranní a 24 hodin o víkendech a svátcích péči o chirurgické pacienty pro oblast 120 000 obyvatel města Brně. Při podrobnějším rozboru pacientů ošetřených na ambulanci ÚN  lze podle místa bydliště doložit, že více než polovina ošetřených pacientů je mimobrněnských. Potom lze konstatovat, že nemocnice poskytuje péči o téměř 400 000 obyvatel Jihomoravského kraje.

V prostorách Úrazové nemocnice je umístěna Lékařské pohotovostní služba (LPS), tedy služba, kterou zřizuje Jihomoravský kraj. Zde službu vykonávají praktičtí lékaři s minimálním, vyhláškou předepsaným vybavením a v případě nutnosti dalších vyšetření, ošetření nebo hospitalizace, pacienty odesílají do příslušných zdravotnických zařízení podle místa bydliště.

Nosné oblasti činnosti Úrazové nemocnice:

 • péče o úrazy včetně péče intenzivní a anesteziologické
 • kostní chirurgie se zaměřením na progresivní metody osteosyntéz
 • spondylochirurgie
 • komplementární služby RTG a sonotechniky, vč. CT a specializovaných RTG metod
 • flexibilní endoskopie zažívacího traktu a problematika akutních krvácení do zažívacího traktu
 • chirurgie dutiny břišní včetně laparoskopických metod diagnostických i operačních
 • chirurgie velkých kloubů včetně aloplastik
 • artroskopické vyšetřovací a operační metody
 • komplementární služby RTG a sonotechniky, vč. CT a specializovaných RTG metod
 • flexibilní endoskopie zažívacího traktu a problematika akutních krvácení do zažívacího traktu
 • v kooperaci s klinikou plastické chirurgie rozvoj a aplikace technik plastické chirurgie a mikrochirurgie na úrazové a poúrazové stavy
 • rehabilitační činnosti se zaměřením na poúrazové stavy

Certifikace

Ocenění

Úrazová nemocnice v Brně

Motto

„TRADICE ZAVAZUJE“

Vize

Rozvíjíme ekonomicky stabilní nemocnici, uznávanou odbornou i laickou veřejností, poskytující pacientům kvalitní a bezpečnou péči.

Důvodů je hned několik, protože:

 • více jak 80 let je zde udržována tradice úrazové chirurgie
 • lékaři Úrazové nemocnice se zasadili o vznik oboru úrazová chirurgie
 • v současné době patří Úrazová nemocnice, co do počtu a kvality ošetřených pacientů v oboru úrazové chirurgie, do první pětice pracovišť v ČR
 • v Úrazové nemocnici sídlí Klinika traumatologie LF MU a subkatedra úrazové chirurgie IPVZ, kde stále probíhá výuka
 • poskytujeme nepřetržitou operativu a diagnostiku
 • zabezpečujeme týmovou práci v péči o pacienta
 • spolupracujeme multioborově
 • zajišťujeme chirurgickou a úrazovou péči pro jižní Moravu
 • máme krátké čekací lhůty na operační výkony a rychlé a návazné ošetření
 • Úrazová nemocnice provádí vysoce specializované výkony pro celou ČR (rekonstrukční traumatologie) a má dlouholeté zkušenosti s léčbou a ošetřováním polytraumat
 • provádíme okamžité a kvalitní diagnostické vyšetření (RTG, CT, sono..)
 • nemocnice se nachází v centru města, dostupnost městské hromadné dopravy
 • v areálu sídlí pohotovostní služba pro Brno a okolí
 • nemocnice poskytuje kvalitní následnou a rehabilitační péči
 • máme lidský přístup k pacientům
 • kolektiv lékařů Úrazové nemocnice vydal v roce 2002 celostátní učebnici Traumatologie a v roce 2014 vydává rozšířené vydání
 • zajišťujeme kvalitní ošetřovatelskou péči dostatkem erudovaného personálu
 • máme čisté prostředí
 • spolupracujeme s ostatními zdravotnickými zařízeními
 • zajišťujeme praxi budoucích lékařů a zdravotních sester dle platných smluv
 • spolupracujeme na výzkumu a vědě (VÚT, CEITEC..) a vývoj nových implantátů (Medin..)
 • efektivně vynakládáme prostředky na investice a přístrojovou techniku
 • optimalizujeme náklady na provoz přístrojové techniky

Jaký bude náš pacient?

 • spokojený,
 • informovaný,
 • bez bolesti,
 • v pocitu bezpečí,
 • v kontaktu s rodinnou (zapojení rodiny do léčby a péče dle přání pacienta),
 • mít individuální přístup zdravotníka,
 • důvěřovat personálu,
 • středem zájmu lékařského a ošetřovatelského personálu,
 • respektována jeho důstojnost,
 • mít možnost duchovní péče,
 • se vracet,
 • nás doporučovat svým blízkým a známým.

Jaký bude náš zaměstnanec?

 • vzdělaný,
 • mít dostupné vzdělávání (semináře, kurzy, rezidenční místa, atd.),
 • chráněný odborovou organizací,
 • zapojený do zlepšování a řízení péče,
 • mít pocit sounáležitosti a důležitosti,
 • mít finanční jistotu,
 • mít zajištěny zaměstnanecké benefity,
 • spokojený.
Vyhledávání...