• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
 • Nepřetržitý provoz

Městská nemocnice

Statutární město Brno

Vysoká odbornost

Kvalifikovaný personál

Dotační projekty

pro Úrazovou nemocnici v Brně

Dotační projekty

Rozvoj a modernizace přístrojového vybavení pracovišť v návaznosti na urgentní příjem Úrazové nemocnice v Brně

 

 

reg. číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016363

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z Integrovaného regionálního operačního programu, z výzvy č. 98 s názvem „ROZVOJ, MODERNIZACE A POSÍLENÍ ODOLNOSTI PÁTEŘNÍ SÍTĚ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE S OHLEDEM NA POTENCIÁLNÍ HROZBY“, prioritní osy PO 6: REACT-EU, specifického cíle SC 6.1 REACT-EU, investiční priority IP 13: Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství.

Cíl projektu

Cílem projektu je rozšíření, modernizace a obnova přístrojového vybavení nemocnice a jejich urgentních příjmů pro zajištění připravenosti a zachování funkčnosti poskytování zdravotní péče v oblasti urgentní a intenzivní medicíny v rámci řešení hrozeb způsobených epidemiemi/pandemiemi (např. COVID-19) a hromadného postižení osob v případě mimořádných událostí a krizových situací.

Cílem je rozvoj a zvýšení vybavenosti infekčních (a dalších) oddělení nemocnice s ohledem na pandemickou situaci a potenciální hrozby vedoucí k postižení většího počtu osob (případně hromadného postižení osob), zajištění dostatečných kapacit nemocnice, snížení smrtnosti pandemie (mortalita) a snížení dalších negativních dopadů pandemie na zdraví pacientů (morbidita).

Předmětem projektu je tedy rozšíření, modernizace a obnova přístrojového vybavení nemocnice, čímž dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče v rámci vymezených národní sítí zdravotnických zařízení i  v případě pandemie nebo jiného (hromadného) postižení osob v důsledku mimořádných událostí a krizových situací.

Hlavní aktivitou je pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) uvedených v Seznamu vybavení v rámci výzvy č. 98 vč. případných stavebních úprav potřebných k uvedení do provozu.

V rámci projektu budou pořízeny zdravotnické technologie a přístroje pro:

 • úrazovou chirurgii
 • anesteziologii
 • operační sály
 • ARO
 • JIP
 • traumatologii
 • chirurgii
 • radiologii
 • laboratoře

Z největších přístrojů jsou to např. CT, RTG skiaskopicko-skiagrafický přístroj, mobilní RTG přístroje, ultrazvukové přístroje, operační stoly, anesteziologický přístroj, laparoskopická věž, nemocniční lůžka pro ARO a JIP, monitorovací systém a další.

V rámci realizace projektu bude vybavení uvedeno do provozu a bude plnit účel, pro který bude pořízeno, čímž budou splněny cíle projektu.

Projekt bude dokončen do 31. 12. 2023.

Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně

 

 

registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005393

NA TENTO PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.

Popis projektu

Projekt posílí infrastrukturu a konsoliduje informační systémy Úrazové nemocnice v Brně, podpoří standardizaci nemocničního informačního systému organizace a zajistí potřebnou úroveň služeb včetně podpory pro výměnu a archivaci dat. Dojde tak k zefektivnění, zvýšení transparentnosti činnosti organizace a dostupnosti služeb. V současné době využívaný nemocniční informačního systému v Úrazové nemocnici v Brně neumožňuje efektivní práci s elektronickou zdravotní dokumentací pacientů, neumožňuje tyto dokumenty bezpečně vyměňovat, efektivně řídit lidské zdroje a reportovat ekonomické ukazatele o hospodaření organizace pro management odpovídající aktuálním požadavkům a potřebám řízení a správy moderní organizace.

Cíl projektu

Projekt posílí infrastrukturu a konsoliduje IT infrastrukturu Úrazové nemocnice v Brně, podpoří standardizaci informačního systému organizace, komplexně zabezpečí chod nemocnice, poskytne moderní funkcionality a podpoří integraci dalších provozovaných systémů. Dojde tak k zefektivnění, zvýšení transparentnosti činnosti organizace a dostupnosti služeb.

Hlavními cíli projektu jsou:

 • Zvýšit možnosti práce s elektronickými dokumenty.
 • Zvýšit bezpečnost prostředí.
 • Zajistit kontrolu efektivního hospodaření.
 • Připravit podmínky pro příjem samoobslužného objednání pacienta.
 • Vyšší možnosti využití pořízeného HW a SW.
 • Efektivní řízení procesů.
 • Zvýšení kontroly vnitřních zdrojů prostřednictvím procesního řízení aktivit organizace.
 • Zajistit bezpečnou elektronickou komunikaci.

Primárním účelem je zajištění:

 • Rozšíření schopnosti nemocničního informačního systému elektronizovat zdravotnickou dokumentaci pacienta.
 • Posílit předpoklady IS pro komplexní elektronizaci služeb.
 • Efektivní využití sdílených služeb ostatním zdravotnickým zařízením a zřizovateli.
 • Efektivní kontrola využívání zdrojů pomocí.
 • Překonání roztříštěnosti informačních systémů pomocí sdílení strukturovaných dat jako jednotícího prvku.
 • Modernizace a rozvoj datového centra.
 • Zavést manažerskou kontrolu nad hospodařením organizace.
 • Efektivní řízení zdrojů včetně lidských.
 • Propojit ekonomická data v rámci organizací města Brna.
 • Posílení bezpečnosti pro sdílení informací.

Předpokládané výsledky projektu:

 • Klíčovým výsledkem bude modernizovaný nemocniční informační systém nemocnice.

Projekt bude mít především následující očekávané dopady:

 • Zvýšení komfortu veřejné služby.
 • Automatizace rutinních činností.
 • Transparentní výkon veřejné správy.
 • Efektivní využití uspořených nákladů a kapacit.
 • Výrazné zefektivnění plánování výkonů.
 • Lepší měřitelnost výkonu.
 • Zvládnutí objemu práce.
 • Značné snížení chybovosti.
 • Flexibilita procesů.

Dopad na cílovou skupinu občané:

 • Bude zvýšen komfort veřejné služby.
 • Bude zvýšena rychlost odezvy na požadavek.
 • Bude zvýšena efektivita poskytovaných činností.
 • Výkon bude predikovatelný a transparentní.
 • Veřejná služba bude nediskriminační.
 • V neposlední řadě dojde i ke zvýšení komfortu pro zájemce o služby nemocnice.
 • Dopady na cílovou skupinu zaměstnanci nemocnice
 • Lepší alokace kapacit pracovní doby z administrativních na věcné problémy.
 • Úspora času.
 • Zvýšení výkonu při stávajících kapacitách.
 • Automatizace výkonu agend.
 • Výrazné usnadnění práce.
 • Aktuálnost dat.

Zateplení objektu UNB Ponávka 10

 

 

registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006752

NA TENTO PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.

Popis projektu:

Projekt řeší zateplení budovy Ponávka 10 Úrazové nemocnice v Brně, stavební úpravy zahrnují zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy a potřebné související úpravy, výměnu výplní stavebních otvorů, zajištění odpojení a opětného připojení soustavy klimatizace i případnou její výměnu.
Projekt zajistí snížení energetické náročnosti budovy.

Hlavními cíli projektu jsou:

 • Snížit konečnou spotřebu energie.
  Snížit spotřebu neobnovitelné lokální energie.

Úrazová nemocnice v Brně – Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby

 

 

registrační číslo projektuCZ.1.11/3.1.00/41.01639

NA TENTO PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.

Popis projektu:

Oddělení OSCHÚS v přízemí budovy Ponávka 6 bude tvořeno recepcí, vyšetřovací částí se sedmi vyšetřovnami a centrálním velínem, izolačním boxem, osmi expektačními lůžky se stanovištěm sestry, a příslušným zázemím, dvěma zákrokovými sály s navazujícím zázemím a diagnostickými pracovišti RTG, SONO a C-ramenem. Ve 2.NP bude v přístavbě vybudována nová strojovna vzduchotechniky a provedena úprava dotčené části stávajícího provozu RTG, urologie a endoskopie.

V souvislosti s řešením provozu OSCHÚS je vybudován nový průjezd přes budovu Koliště 43 do vnitrobloku mezi budovami Ponávka 4 a 6 a budovou Koliště 43 a 41 a nová vrátnice do areálu nemocnice včetně navazující areálové komunikace.

OSCHÚS bude plnit tři hlavní funkce:
– Vstupní pracoviště záložního traumacentra
– Vstupní pracoviště traumacentra typu B
– Zdravotní péče o pacienta se zdravotními problémy vzniklých v posledních 24 hodinách, jejichž řešení je neodkladné

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, z Regionálního operačního programu Jihovýchod, Investice do vaší budoucnosti, Prioritní osa 11.3: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center.

Hlavními cíli projektu jsou:

Vybudovat moderní urgentní příjem Úrazové nemocnice v Brně s názvem Oddělení stále chirurgické a úrazové služby (OSCHÚS). Ve vyspělých státech takové oddělení v nemocnicích běžně funguje pod názvem Emergency nebo Casualty. Jeho základní funkcí je rychlá a kvalifikovaná pomoc nemocným s právě vzniklým problémem v nepřetržitém režimu. Oddělení bude posilou urgentní péče o poraněné v případě hromadného neštěstí v regionu.

Vyhledávání...