• Ponávka 6, Zábrdovice, 602 00 Brno
 • Nepřetržitý provoz

Městská nemocnice

Statutární město Brno

Vysoká odbornost

Kvalifikovaný personál

Dotační projekty

pro Úrazovou nemocnici v Brně

Dotační projekty

Modernizace, rozvoj, nové IS a pořízení nových částí IS pro Úrazovou nemocnici v Brně

 

 

registrační číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005393

NA TENTO PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.

Popis projektu

Projekt posílí infrastrukturu a konsoliduje informační systémy Úrazové nemocnice v Brně, podpoří standardizaci nemocničního informačního systému organizace a zajistí potřebnou úroveň služeb včetně podpory pro výměnu a archivaci dat. Dojde tak k zefektivnění, zvýšení transparentnosti činnosti organizace a dostupnosti služeb. V současné době využívaný nemocniční informačního systému v Úrazové nemocnici v Brně neumožňuje efektivní práci s elektronickou zdravotní dokumentací pacientů, neumožňuje tyto dokumenty bezpečně vyměňovat, efektivně řídit lidské zdroje a reportovat ekonomické ukazatele o hospodaření organizace pro management odpovídající aktuálním požadavkům a potřebám řízení a správy moderní organizace.

Cíl projektu

Projekt posílí infrastrukturu a konsoliduje IT infrastrukturu Úrazové nemocnice v Brně, podpoří standardizaci informačního systému organizace, komplexně zabezpečí chod nemocnice, poskytne moderní funkcionality a podpoří integraci dalších provozovaných systémů. Dojde tak k zefektivnění, zvýšení transparentnosti činnosti organizace a dostupnosti služeb.

Hlavními cíli projektu jsou:

 • Zvýšit možnosti práce s elektronickými dokumenty.
 • Zvýšit bezpečnost prostředí.
 • Zajistit kontrolu efektivního hospodaření.
 • Připravit podmínky pro příjem samoobslužného objednání pacienta.
 • Vyšší možnosti využití pořízeného HW a SW.
 • Efektivní řízení procesů.
 • Zvýšení kontroly vnitřních zdrojů prostřednictvím procesního řízení aktivit organizace.
 • Zajistit bezpečnou elektronickou komunikaci.

Primárním účelem je zajištění:

 • Rozšíření schopnosti nemocničního informačního systému elektronizovat zdravotnickou dokumentaci pacienta.
 • Posílit předpoklady IS pro komplexní elektronizaci služeb.
 • Efektivní využití sdílených služeb ostatním zdravotnickým zařízením a zřizovateli.
 • Efektivní kontrola využívání zdrojů pomocí.
 • Překonání roztříštěnosti informačních systémů pomocí sdílení strukturovaných dat jako jednotícího prvku.
 • Modernizace a rozvoj datového centra.
 • Zavést manažerskou kontrolu nad hospodařením organizace.
 • Efektivní řízení zdrojů včetně lidských.
 • Propojit ekonomická data v rámci organizací města Brna.
 • Posílení bezpečnosti pro sdílení informací.

Předpokládané výsledky projektu:

 • Klíčovým výsledkem bude modernizovaný nemocniční informační systém nemocnice.

Projekt bude mít především následující očekávané dopady:

 • Zvýšení komfortu veřejné služby.
 • Automatizace rutinních činností.
 • Transparentní výkon veřejné správy.
 • Efektivní využití uspořených nákladů a kapacit.
 • Výrazné zefektivnění plánování výkonů.
 • Lepší měřitelnost výkonu.
 • Zvládnutí objemu práce.
 • Značné snížení chybovosti.
 • Flexibilita procesů.

Dopad na cílovou skupinu občané:

 • Bude zvýšen komfort veřejné služby.
 • Bude zvýšena rychlost odezvy na požadavek.
 • Bude zvýšena efektivita poskytovaných činností.
 • Výkon bude predikovatelný a transparentní.
 • Veřejná služba bude nediskriminační.
 • V neposlední řadě dojde i ke zvýšení komfortu pro zájemce o služby nemocnice.
 • Dopady na cílovou skupinu zaměstnanci nemocnice
 • Lepší alokace kapacit pracovní doby z administrativních na věcné problémy.
 • Úspora času.
 • Zvýšení výkonu při stávajících kapacitách.
 • Automatizace výkonu agend.
 • Výrazné usnadnění práce.
 • Aktuálnost dat.

Zateplení objektu UNB Ponávka 10

 

 

registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006752

NA TENTO PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.

Popis projektu:

Projekt řeší zateplení budovy Ponávka 10 Úrazové nemocnice v Brně, stavební úpravy zahrnují zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy a potřebné související úpravy, výměnu výplní stavebních otvorů, zajištění odpojení a opětného připojení soustavy klimatizace i případnou její výměnu.
Projekt zajistí snížení energetické náročnosti budovy.

Hlavními cíli projektu jsou:

 • Snížit konečnou spotřebu energie.
  Snížit spotřebu neobnovitelné lokální energie.

Úrazová nemocnice v Brně – Oddělení stálé chirurgické a úrazové služby

 

 

registrační číslo projektuCZ.1.11/3.1.00/41.01639

NA TENTO PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA EU.

Popis projektu:

Oddělení OSCHÚS v přízemí budovy Ponávka 6 bude tvořeno recepcí, vyšetřovací částí se sedmi vyšetřovnami a centrálním velínem, izolačním boxem, osmi expektačními lůžky se stanovištěm sestry, a příslušným zázemím, dvěma zákrokovými sály s navazujícím zázemím a diagnostickými pracovišti RTG, SONO a C-ramenem. Ve 2.NP bude v přístavbě vybudována nová strojovna vzduchotechniky a provedena úprava dotčené části stávajícího provozu RTG, urologie a endoskopie.

V souvislosti s řešením provozu OSCHÚS je vybudován nový průjezd přes budovu Koliště 43 do vnitrobloku mezi budovami Ponávka 4 a 6 a budovou Koliště 43 a 41 a nová vrátnice do areálu nemocnice včetně navazující areálové komunikace.

OSCHÚS bude plnit tři hlavní funkce:
– Vstupní pracoviště záložního traumacentra
– Vstupní pracoviště traumacentra typu B
– Zdravotní péče o pacienta se zdravotními problémy vzniklých v posledních 24 hodinách, jejichž řešení je neodkladné

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, z Regionálního operačního programu Jihovýchod, Investice do vaší budoucnosti, Prioritní osa 11.3: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center.

Hlavními cíli projektu jsou:

Vybudovat moderní urgentní příjem Úrazové nemocnice v Brně s názvem Oddělení stále chirurgické a úrazové služby (OSCHÚS). Ve vyspělých státech takové oddělení v nemocnicích běžně funguje pod názvem Emergency nebo Casualty. Jeho základní funkcí je rychlá a kvalifikovaná pomoc nemocným s právě vzniklým problémem v nepřetržitém režimu. Oddělení bude posilou urgentní péče o poraněné v případě hromadného neštěstí v regionu.

Vyhledávání...